حق انتشار و حقوق مالکیت فکري

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

در موقعیت آموزش چهره به چهره برخی استفاده ها از آثار داراي امتیاز حق نشر، بدون داشتن اجازه خاص، مجاز است. در محیط یادگیري از راه دور در سامانه یادگیري الکترونیکی، همه مطالب، مستقیما به یادگیرنده منتقل می شود در نتیجه مطالب به نوعی تکثیر می شود. هر گونه ارائه، استفاده یا انتقال مطالب در سامانه آموزش مجازي،از نظر حقوقی باید به دقت بررسی شود.

اگر دوره یادگیري از راه دور در محدوده یک كشور باشد، قوانین كشوري ملاک عمل قرار می گیرد. اما، لازمه دوره هاي بین المللی، رعایت قوانین بین المللی و نیز مقررات ویژه كشورهاي ذیربط است. كشورهایی كه به كنوانسیون حق نشر جهانی ملحق شده اند باید به همه تعهدات بین المللی پایبند بوده و در ارائه، استفاده و نسخه برداري از آثار، همه مقررات بین المللی را رعایت كنند.

بطور خاص، در سامانه یادگیري الکترونیکی، به عنوان یکی از روشهاي آموزش از راه دور، رعایت قوانین حق نشر بسیار پیچیده و نیازمند دقت فراوان است. سرقت ادبی در اینترنت سهل است و اطلاعات نیز فراوان، بنابراین، اهمیت موضوع حق انتشار بیشتر و برجسته تر است. لازم است در راستاي حفظ حقوق مؤلفان، ناشران و مالکان آثار اقدامهایی در این زمینه انجام گیرد. كارشناسان بر این باورند كه انجام اقدامهاي زیر لازم است:

1( تعریف حق انتشار در سامانه مدیریت یادگیري الکترونیکی در مقاله آموزش الکترونیکی » حق انتشار «

 2( احتراز از سرقت ادبی و تخلفات مربوط به 

3( آموزش یادگیرندگان به كیفیت استفاده از مطالب داراي حق انتشار در سیستم آموزش الکترونیکی بی تردید روند كنونی حاكم بر محیط نشر الکترونیکی، از جنبه حقوقی مشکلات فراوانی را فرا روي تولید كنندگان و ناشران قرار داده. مقررات حق نشر در محیط الکترونیکی، نیازمند اصلاح و بازبینی مقررات گذشته است. تمهیداتی كه ناشران )و نه لزوم ا تولید كنندگان( عملاً براي مقابله با نقض حق نشر به كار گرفته اند، شامل این موارد است:

1-3 تعیین سطوح حفاظتی براي دسترسی به اطلاعات در سامانه آموزش مجازي، شامل الزام كاربر به ثبت نام و درج شناسه ورود )كه معمولا با پرداخت هزینه اي متناسب با میزان دسترسی و استفاده میسر است.

2-3 انعقاد قراردادهاي فروش اطلاعات و تولید محتواي الکترونیکی و ذكر شرایط باز تولید، تکثیر اطلاعات و فروش اطلاعات

3-3 الزام كاربر به قبول شرایط دسترسی به اطلاعات در سامانه یادگیري الکترونیکی )این الزامها هیچ ضمانت اجرایی ندارند و در صورت نقض، پیگیري آن مشکل یا ناممکن است.

4-3 قیمت گذاري اطلاعات با استفاده از الگوهاي قیمت گذاري، مانند الگوي میزان استفاده، دفعات دسترسی و...

5-3 ارائه اطلاعات بر اساس نیاز و درخواست كاربر. این ناشران با ارائه اطلاعات كتابشناختی و جلب توجه كاربران، اطلاعات مورد نظر را با استفاده از مجراهاي مناسب در محیط الکترونیکی براي آنان ارسال می كنند (دسترسی غیر مستقیم).

براي رعایت حق انتشار اطلاعاتی كه به صورت كامل در محیط الکترونیکی منتشر می شوند، در بسیاري از كشورها و به ویژه در ایران، جز اتکا به توصیه هاي اخلاقی، دستاویز دیگري وجود ندارد. حتی كتابخانه ها و مراكز اطلاع رسانی نیز كه هدفی جز ایجاد شرایط دسترسی براي كاربران در بالاترین سطح ندارند، خود به گونه اي با این معضل دست به گریبان اند و جز توصیه هاي اخلاقی و یاد آوري ضوابط، كاري از دستشان ساخته نیست.

در كشور ما، به دلیل نپذیرفتن و اجرایی نشدن قوانین بین المللی حق انتشار )فارغ از هر گونه ارزش گذاري(، اگر چه ظاهراً ناقض تعهدات بین المللی به شما نمی آییم، اما به تدریج الزامهاي حقوقی براي در تنگنا گذاردن كشورهایی چون ایران، شدید تر می شود و ما نیز به خاطر عدم امکان دفاع مستند حقوقی از آثار خود در سایر كشورها، كم و بیش متضرر می شویم. هرج و مرجی كه در نقض مالکیت فکري، در عرصه داخلی حاكم شده است،

تلخی عدم پایبندي به قوانین حق انتشار را به مذاق مخالفان آن چشانده است. تصور اینکه مدرسی ببنید مطالبی كه به عنوان متن آموزشی به صورت الکترونیکی و در سیستم آموزش الکترونیکی در دسترس دانشجویان گذارده شده، به عنوان مقاله علمی، حتی بدون تغییر در عناوین مطلب، از سوي دیگران در سمینار علمی ارائه شده است بسیار مأیوس كننده است. اینگونه سرقتها بقدري رایج شده است كه گمان نمی رود توصیه هاي اخلاقی چندان كارساز باشد. ساز و كارهایی حقوقی شدیدي مورد نیاز است تا ضمن یادآوري تعهد همه كاربران به رعایت حقوق تولید كنندگان و مالکان آثار، عواقب درخور و غیر قابل چشم پوشی هرگونه تخلف را به آنان  تفهیم كند.

4- گمان نمی رود تا زمانی كه بینش و دیدگاه مؤلفان، تولید كنندگان، ناشران و كاربران نسبت به حقوق متقابل یکدیگر اصلاح نشود و فرهنگ رعایت این حقوق نهادینه نگردد، تغییر چشمگیري در وضعیت كنونی به وجود آید؛ چراكه شواهد نشان می دهد ایجاد سطوح حفاظتی و اتکاي صرف به قوانین، و عدم مجازات خاطیان هرگز نتوانسته مانع نقض حق نشر شود.

یاد آوري و رعایت برخی نکات می تواند در جلوگیري از تخلف در محیط آموزشی مؤثر باشد از جمله:

1- پایبندي به مقررات حق نشر كه توسط مراجع قانونی وضع شده است.

2- ارائه آموزش به استادان و كاركنان در مورد قانون حق انتشار یا نشر جدید و سیاست آموزشی در انواع سیستم هاي آموزش مجازي

3- پایبندي به اصل استفاده مجاز از منابع اطلاعاتی در آموزش اینترنتی.

4- اگر شما براي استفاده از یک متن، كه خرید یا استفاده از آن منع شده است تلاش می كنید بدون شک، شما در مسیر تخطی از قانون قرار گرفته اید.

5- همیشه راههایی براي تخلف وجود دارد، یا كشف می شود؛ به یادگیرندگان باید هشدار داد كه دامنه این تعرض، می تواند به حیطه خصوصی ما هم كشیده شود. هیچ كس (حتی هرج و مرج طلبان) از هرج و مرج، سود نمی برد.

6- در محیط هاي آموزشی، رفتار مربیان و كادر آموزشی در استفاده قانونمند از منابع، یک الگوي رفتاري براي یادگیرندگان به نمایش می گذارد. پایبندي آنان به حقوق مالکیت فکري و حقوق انتشار، موجب فراگیري این اصل اخلاقی از سوي یادگیرندگان خواهد شد.

 

پرهام عیسایی
محتواتون عالیه
متشکرم.

مجید حسینی
لطفا در مورد حق مالکیت در سامانه آموزش مجازی بیشتر مطلب بگذارید . با تشکر
علی رسولی
مالکیت رسمی و حقوقی در سامانه آموزش مجازی از نوع مالکیت های فکری می باشد که می بایست افراد در قالب مجوزهای صادره از مراجع فرهنگی اقدام نموده و بعد در بحث آموزش مجازی و راه اندازی و اجاره کلاسهای آنلاین قدم بردارند.

1000 کاراکتر باقیمانده است