وبلاگ

تهران ال ام اس

آخرین مطالب سایت

06 ارديبهشت 1399
02 ارديبهشت 1399

حوزه هاي كاربردي آموزش الکترونیکی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

الف: مدارس هوشمند

مدرسه هوشمند رویکرد جدید آموزشی است كه با تلفیق فناوري اطلاعات و برنامه هاي درسی، تغییرات اساسی را به دنبال خواهد داشت. در این رویکرد نقش معلم به عنوان راهنما و نه انتقال J در فرآیند یاددهی و یادگی دهنده دانش، نقش دانش آموز به عنوان عضو فعال، خلاق، نقاد و مشاركت جو، به جاي عضوي منفعل و مصرف كننده دانش و نظام ارزشیابی، به صورت فرآیند محور نه نتیجه محور، تغییر خواهد نمود. مدارس هوشمند تحولی عظیم را در نظام هاي آموزشی به دنبال خواهند داشت، به نحوي كه دانش آموزان قادر خواهند بود فناوري اطلاعات را در تمامی زمینه هاي آموزشی، از جمله مدیریت و برنامه كلاس درسی به كار ببندند .

هدف نهایی از فعال نمودن مدارس هوشمند، تربیت نیروي كاري مجهز به مهارتهاي رایانه اي و سواد اطلاعاتی است كه بتوانند نیازهاي زندگی در دنیاي اطلاعاتی جدید را برآورده كنند. رویکرد مدارس هوشمند رویکردي جامع و تلفیقی است. از آن جهت "جامع" است كه به منظور برآوردن نیازهاي دانش آموزان با روشهاي یادگیري متفاوت و استفاده از ابزارهاي چندرسانه اي )بصري، كلامی، شنیداري و عملی( تلاش خواهد شد تا زمینه رشد همه جانبه استعدادهاي دانش آموزان را تدارک ببیند و به این دلیل "تلفیقی" است كه به جاي استفاده ابزاري از فناوري اطلاعات، با تلفیق میان برنامه هاي درسی و روش ها و شیوه هاي یادگیري، نسبت به كارآمد و اثربخش نمودن نظام آموزشی اقدام گردد. به علاوه مدل هاي آموزشی مدارس هوشمند شركت فعالانه دانش آموزان را طلب می كند.

مدارس هوشمند محیط همکاري و رقابت هستند و مواد آموزشی و تمرینات جهت بسط این مهارتها در دانش آموزان طراحی شده اند. به عبارت دیگر مدارس هوشمند شامل اجزاي درهم تنیده اي است كه به منظور انگیزش حس كنجکاوي دانش آموزان و مشاركت فعال آنها طراحی شده اند تا با هماهنگ نمودن تلاش دانش آموزان، معلمان و مدیران در محیطی جامع و تلفیقی، نسبت به برآورده نمودن تمامی نیازهاي آموزشی افراد اقدام نمایند .هدف نهایی از فعال نمودن مدارس هوشمند، تربیت نیروي كاري مجهز به مهارتهاي رایانه اي و سواد

اطلاعاتی است كه بتوانند نیازهاي زندگی در دنیاي اطلاعاتی جدید را برآورده كنند .

مدارس هوشمند داراي ویژگیهاي زیر هستند:

یک برنامه آموزشی گسترده كه تواناییها و نیازهاي متفاوت همه دانش آموزان را در برمی گیرد.

فضاي آموزشی مناسب و سودمند براي یادگیري

مشاركت و حمایت سطح بالاي والدین و جامعه

سناریوي اصلی مدارس هوشمند، فراتر از صرف تعامل دانش آموزان، با استفاده از آخرین تکنولوژي روز می باشد. به جاي آموزش انفرادي، دانش آموزان به طور فیزیکی یا مجازي در تیمها فعالیت می كنند. معلمان نیز به عنوان تسهیل كنندگان فرایند آموزشی فعالیت كرده و دانش آموزان را در راستاي كسب دانش هدایت میکنند. فراگیران فعال، می توانند با سرعت بیشتري به سمت مطالب جدید و پیچیده تر پیشرفت كنند در حالیکه فراگیرانِ كندتر تا زمانیکه آمادگی كامل پیدا كنند ادامه می دهند .

به طور خلاصه، هر كس داراي فرصتی عادلانه جهت آموزش، متناسب با توانایی و سرعت خویش می باشد.

دانش آموزان پس از اتمام دوره تحصیلی در مدارس هوشمند واجد توانمندیهاي زیر می شوند:

خلاق و نوآور در فرایند تفکر 

ماهر در ارتباط با تکنولوژیهاي نوین 

قادر به دستیابی و مدیریت اطلاعات 

ب: دانشگاه مجازي

یادگیري الکترونیکی وارد روند كلی آموزش عالی شده است و به تدریج به عنوان امتیازي اساسی شناخته می شود. هم چنین توجه فزاینده اي به ضرورت تشخیص كمبودهاي ذاتی آموزش عالی كه ناشی از اتکاي بیش از حد به سخنرانی و جذب اطلاعات در نظام فعلی است، معطوف گشته است .

آموزش سنتی دانشگاهی با تالارهاي بزرگ سخنرانی و آزمونهاي استاندارد عینی خود، شخصیتی صنعتی پیدا كرده است. سخنرانی اساساً براي بهره مند شدن از اطلاعات است؛ نه براي تشویق به تفکر انتقادي یا حتی فهم ایده ها. مساله اصلی در آموزش دانشگاهی دسترسی به اطلاعات نیست. در حال حاضر دسترسی دانشجویان به اطلاعات بیشتر از حدي است كه قادر به مدیریت آن باشند. آنچه مورد نیاز دانشجویان است و یادگیري الکترونیکی آن را ارائه می كند، شیوه هاي بهتر براي پردازش، دریافت معنی و خلق مجدد اطلاعات است.

شیوه هاي انفعالی كنونی آموزش عالی براي انتقال اطلاعات، با توانایی هاي تعامل و سازاگرایانه یادگیري الکترونیکی در تضاد هستند.

تکرار یا شبیه سازي شیوه هاي چهره به چهره آموزش در كلاس درس دانشگاه، غیر قابل توجیه به نظر می رسند.

شبیه سازي فعالیتهاي سنتی نه تنها موجب از بین رفتن فرصت بهبود تجربیات یادگیري می شود، بلکه فقط در مقابل بهره گیري از ویژگی هاي عصر جدید یادگیري مقاومت می كند .آنچه مورد نیاز دانشجویان است و یادگیري الکترونیکی آن را ارائه می كند، شیوه هاي بهتر براي پردازش، دریافت معنی و خلق مجدد اطلاعات است در مطالعه اي درباره كاركرد شناختی و پرسشگري، برتري آشکار كلمات مکتوب در یادگیري در سطح بالاتر، اثبات شده است. به نظر می رسد چون دانشجویان زمان بیشتري براي تفکر، صراحت بیشتر و نظم

بخشیدن به محتویات و مطالب دارند، اساتید می توانند پرسش هاي شناختی مکتوبی در سطح بالاتر مطرح نمایند.

از طرف دیگر، اجتماع غیر همزمان در محیط هاي آموزش الکترونیکی دانشگاهی، ذاتاً شرایط تفکر )برسازي( و گفتگو )مشاركت( را فراهم می كنند. چالش پیش روي استاد این است كه بداند چه زمانی باید روي هر كدام از این دو تاكید نماید. در ابتداي تجربه یادگیري به منظور تثبیت حضور شناختی به ساختار و پشتیبانی قابل توجهی نیاز داریم. به گونه اي كه دانشجویان تصور روشنی از مسولیت هاي خود در ساختن معنی داشته به درک چگونگی و چیستی فعالیتها و وظایف یادگیري نائل شوند. آنچه بسیار ارزشمند است این است كه دانشجویان دریابند كه علیرغم این كه در ابتدا، محتوا، موضوعات و مساله ها و نیز تا حد زیادي راهنمایی، براي آنها فراهم است، اما در ادامه راه ضمن طی دوره درسی، از آنها انتظار می رود كه به استقلال شناختی و مسولیت بیشتر دست یابند.

به طور خلاصه ضرورت بهره گیري از امکانات آموزش الکترونیکی براي برپایی دانشگاههاي مجازي را به دو دسته می توان تقسیم كرد :

اول به عنوان راهکاري براي فائق آمدن بر برخی محدودیتهایی كه در تامین نیروي متخصص و فضاي آموزشی وجود دارد؛

دوم مزایایی كه در خصوص ماهیت یادگیري الکترونیکی قابل برشمردن هستند .

گرچه ممکن است انگیزش دانشجویان در ابتدا بالا باشد، اما مداومت انگیزش در طول دوره مطالعات تا حد بسیار بالایی تابع انسجام و مشاركت است باید به زمینه سازي براي درگیر كردن افراد بی میل به مشاركت و نیز محدود كردن افراد بیش از حد مشتاق توجه داشت. با اینکه لازم نیست میزان مشاركت تمامی دانشجویان یکسان باشد، باید آنها را آگاه كرد كه باید بر مبناي قواعد معینی در ارتباط باشند. باید میان تفاوتهاي افراد سازگاري ایجاد كرد و به همین دلیل است كه تصمیمات مربوط به امتیاز دهی بر اساس مشاركت، باید با احتیاط اتخاذ شوند.

براي فراهم كردن امکان دسترسی آزاد به محتواي بسیاري از دوره هاي درسی خود می تواند موجب این شود كه متولیان آموزش عالی با جدیت تمام دنبال این پرسش باشند كه به كدام قسمت باید بها بدهند؟ مساله مهم آن است كه ارزش افزوده واقعی، محتواي دوره درسی نیست، بلکه كیفیت تجربه یادگیري است. به بیان دیگر، هدف نوآوري و ایجاد فضاهاي مجازي آموزشی، باید بهبود كیفیت محیط یادگیري و اهداف یادگیري باشد. رقابتها در زمینه كیفیت صورت می گیرد. متاسفانه فرصت و تلاش زیاد مصروف استمرار حفظ

وضعیت موجود شده است و زمان اندكی براي ایجاد راهبردهاي بهبود كیفیت تجربه یادگیري صرف گردیده است.

ج: موسسات آزاد الکترونیکی

اطلاعات عنصري است كه همواره با بشر همراه بوده است، ولی به دلیل محدود بودن نیازهاي بشر چندان مورد توجه قرارنداشت. با برقراري ارتباط میان جوامع و پدید آمدن نیازهاي مختلف و ابداعات گوناگون،اطلاعات نیز اهمیت پیدا كرد و بشر وارد دوره اي شد كه آنرا عصراطلاعات نامید.

علت اطلاق اصطلاح "عصر اطلاعات" به دوره حاضر به دلیل گستردگی میزان اطلاعات و سرعت تبادل آنها ازطریق محملهاي اطلاعاتی مختلف میباشد. دراین دوره، بشر بیش ازپیش خود را نیازمند به داشتن اطلاعات و برقراري ارتباط با جوامع دیگربراي كسب اطلاعات میداند. این حجم گسترده اطلاعات و چگونگی تبادل آن، جامعه امروزرا درآستانه ورود به فرهنگی قرارداده است كه درآن یادگیري مادام العمر از محورهاي اصلی توسعه پایدار می باشد. به طور كلی هرفرد درهر لحظه از زمان داراي ساختی ذهنی خاصی است كه دانش او را تشکیل می دهد. این دانش به تدریج و درطول زمان ازطریق تعامل با محیط اطراف به دست آمده است و چون افراد پیوسته ازمحیط پیرامون خود، آگاهانه یا ناآگاهانه، اطلاعات كسب میکنند این دانش درحال افزایش و گسترش می باشد. هرچه كه براي فرد چیز تازه اي داشته باشد دانش خواهد بود.

چنین دانشی را به دودسته می توان تقسیم كرد:

دانشی كه خودش را می شناسیم.

دانشی كه میدانیم دركجا میتوانیم اطلاعاتی راجع به آن پیدا كنیم. 

دردنیاي امروز، مورد دوم اهمیت فراوانی پیدا كرده است)بیاموزیم كه چگونه بیاموزیم بیانگراین مطلب است(.كسب دانش می تواند به طرق مختلفی صورت بگیرد. اما به طوركلی ازدوطریق می توان به كسب دانش پرداخت؛ به صورت رسمی و محدود دریک مکان و زمان خاص و برنامه اي منظم یا اینکه غیررسمی، بدون اینکه نیاز باشد درمکان و زمان خاصی افراد گرد هم جمع شوند و دانش مورد نیازخود را به دست آورند. این نوع كسب دانش، همان یادگیري مادام العمر می باشد. چنین آموزشهایی می تواند به شهروندان اجازه تحصیل مهارتهاي صحیح فردي مدیریت انگیزه ها و توانایی جستجو و یکپارچه سازي اطلاعات براي حل مسائل را بدهد.

در حال حاضر موسسات آموزشی و آموزشگاههاي كشور، فاقد راهبرد خاصی براي توسعه رویکرد آموزش الکترونیکی در بخش خدمات رسانی آموزشی خود می باشند. بر این اساس تمامی موسسات آموزشی ، اعم از موسساتی كه به برگزاري دوره هاي آموزشی كمک درسی براي محصلین می پردازند و چه آموزشگاههایی كه براي شهروندان علاقمند به یادگیري بیشتر، اقدام به برگزاري كلاسهاي آموزشی مختلف می كنند، می توانند با استفاده صحیح از این ابزار طیف مخاطبین خود را گسترش داده و بسیاري از محدودیت هاي فیزیکی و غیر فیزیکی خود مانند كمبود استاد خبره را از پیش رو برداشته و خدمات پشتیبانی آموزشی خود را به طور مستمر در اختیار تمامی مخاطبین دور و نزدیک قرار دهند.

د: نظام آموزشی الکترونیکی سازمانی

امروزه دانش، منبع ضروري و پایدار براي مزیتِ رقابتی محسوب می شود. در عصر تحولات دائمی و عدم قطعیتهاي محیطی، سازمانهایی موفقتر هستند كه به طور مستمر دانش تولید می كنند و آنرا ضمن بکارگیري در محصولات و خدمات، در سرتاسر سازمان اشاعه می دهند .در همین راستا، تعالی سازمانی را میتوان رشد و ارتقاي سطح چنین سازمانهایی، در تمامی ابعاد مختلف آنها دانست، به گونهاي كه با كسب رضایتمندي كلیه ذینفعان و ایجاد تعادل بین آنها، احتمال موفقیت سازمان را در بلند مدت افزایش میدهند.

دانشِ موجود و تسرّي آن به كل سازمان آماده كرد و از سویی دیگر، تمهیداتی براي نوآوري، خلاقیت و خلق دانشِ جدید، توسط كاركنان سازمان، فراهم نمود.

تغییرات سازمانی عموماً پاسخ به افزایش پیچیدگی ها و تلاطمات محیطی می باشند. این مساله، سازمانها را نیازمند پردازش بیشتر اطلاعات و تصمیم گیري سریعتر خواهد كرد كه پیامد مستقیم آن، تقویت انگیزه مدیران براي بازیابی، ذخیره سازي و توزیع اطلاعات در سازمانها با استفاده هر چه موثرتر از فناوري اطلاعات، در  راستاي تولید دانش، خواهد بود، دانشی كه از یک طرف باید قابلیت ایجاد زمینه تفاسیرِ متنوعِ درون سازمانی را، در راستاي پیش بینی شرایط محتمل محیطی داشته باشد و از طرف دیگر، بتواند با همگرا كردن آنها، راهبرد موثر را براي مواجهه سازمان با محیط پیرامونی، ایجاد نماید. استقرار نظام آموزش الکترونیکی در سازمانها در واقع رویکرد استراتژیک براي تلفیق رواج روحیه یادگیري مستمر و تلفیق كار و آموزش میباشد.

مزایاي آموزش مستمر سازمانی:

تسهیل در راه نیل به اهداف سازمانی 

بهبود كیفی و كمّی خدمات ارائه شده توسط سازمان 

ایجاد هماهنگی در نحوه انجام كارها در سازمان 

تقویت روحیه پرسنل و ایجاد ثبات در سازمان 

كاهش نظارتهاي مستقیم و غیر مستقیم 

جلوگیري از تداخل وظایف و مسولیتها در سازمان 

شکوفا شدن استعدادهاي نهفته كاركنان 

ایجاد حس انعطاف پذیري لازم در كاركنان 

ایجاد زمینه رشد و موفقیت در امور شغلی 

ایجاد زمینه موفقیت در امور اجتماعی و فردي 

شرط اصلی این است كه باید براي شركت كاركنان در دوره هاي آموزشی و یادگیري، ایجاد انگیزه نمود .براي تعیین نیازهاي آموزشی كاركنان، بایستی اهداف سازمانی، نیازهاي اجتماعی و از همه مهمتر، نیازهاي رشد و تعالی كاركنان را مد نظر داشت تا برنامه هاي آموزشی كاركنان بدون هدف طراحی و اجرا نشود. نیاز آموزشی عبارتست از تغییرات مطلوبی كه در فرد یا افراد یک سازمان از نظر دانش، مهارت و یا رفتار باید به وجود آید تا فرد یا افراد مزبور بتوانند وظایف و مسولیتهاي مربوط به شغل خود را در حد مطلوب، قابل قبول و منطبق با استانداردهاي كاري انجام دهد و در صورت امکان زمینه هاي رشد و تعالی كاركنان را در ابعاد مختلف به وجود آورد.

به طوركلی ازدو طریق میتوان به كسب دانش پرداخت، به صورت رسمی و محدود دریک مکان و زمان خاص و برنامه اي منظم یا اینکه غیررسمی، بدون اینکه نیاز باشد درمکان و زمان خاصی افراد گرد هم جمع شوند و دانش مورد نیازخودرا به دست آورند. این نوع كسب دانش،یادگیري مادام العمر هم نامیده شده است.

 

حوزه هاي كاربردي آموزش الکترونیکی

الف: مدارس هوشمند

مدرسه هوشمند رویکرد جدید آموزشی است كه با تلفیق فناوري اطلاعات و برنامه هاي درسی، تغییرات اساسی را به دنبال خواهد داشت. در این رویکرد نقش معلم به عنوان راهنما و نه انتقال J در فرآیند یاددهی و یادگی دهنده دانش، نقش دانش آموز به عنوان عضو فعال، خلاق، نقاد و مشاركت جو، به جاي عضوي منفعل و مصرف كننده دانش و نظام ارزشیابی، به صورت فرآیند محور نه نتیجه محور، تغییر خواهد نمود. مدارس هوشمند تحولی عظیم را در نظام هاي آموزشی به دنبال خواهند داشت، به نحوي كه دانش آموزان قادر خواهند بود فناوري اطلاعات را در تمامی زمینه هاي آموزشی، از جمله مدیریت و برنامه كلاس درسی به كار ببندند .

هدف نهایی از فعال نمودن مدارس هوشمند، تربیت نیروي كاري مجهز به مهارتهاي رایانه اي و سواد اطلاعاتی است كه بتوانند نیازهاي زندگی در دنیاي اطلاعاتی جدید را برآورده كنند. رویکرد مدارس هوشمند رویکردي جامع و تلفیقی است. از آن جهت "جامع" است كه به منظور برآوردن نیازهاي دانش آموزان با روشهاي یادگیري متفاوت و استفاده از ابزارهاي چندرسانه اي )بصري، كلامی، شنیداري و عملی( تلاش خواهد شد تا زمینه رشد همه جانبه استعدادهاي دانش آموزان را تدارک ببیند و به این دلیل "تلفیقی" است كه به جاي

استفاده ابزاري از فناوري اطلاعات، با تلفیق میان برنامه هاي درسی و روش ها و شیوه هاي یادگیري، نسبت به كارآمد و اثربخش نمودن نظام آموزشی اقدام گردد. به علاوه مدل هاي آموزشی مدارس هوشمند شركت فعالانه دانش آموزان را طلب می كند.

مدارس هوشمند محیط همکاري و رقابت هستند و مواد آموزشی و تمرینات جهت بسط این مهارتها در دانش آموزان طراحی شده اند. به عبارت دیگر مدارس هوشمند شامل اجزاي درهم تنیده اي است كه به منظور انگیزش حس كنجکاوي دانش آموزان و مشاركت فعال آنها طراحی شده اند تا با هماهنگ نمودن تلاش دانش آموزان، معلمان و مدیران در محیطی جامع و تلفیقی، نسبت به برآورده نمودن تمامی نیازهاي آموزشی افراد اقدام نمایند .هدف نهایی از فعال نمودن مدارس هوشمند، تربیت نیروي كاري مجهز به مهارتهاي رایانه اي و سواد

اطلاعاتی است كه بتوانند نیازهاي زندگی در دنیاي اطلاعاتی جدید را برآورده كنند .

مدارس هوشمند داراي ویژگیهاي زیر هستند:

یک برنامه آموزشی گسترده كه تواناییها و نیازهاي متفاوت همه دانش آموزان را در برمی گیرد.

فضاي آموزشی مناسب و سودمند براي یادگیري

مشاركت و حمایت سطح بالاي والدین و جامعه

سناریوي اصلی مدارس هوشمند، فراتر از صرف تعامل دانش آموزان، با استفاده از آخرین تکنولوژي روز می باشد. به جاي آموزش انفرادي، دانش آموزان به طور فیزیکی یا مجازي در تیمها فعالیت می كنند. معلمان نیز به عنوان تسهیل كنندگان فرایند آموزشی فعالیت كرده و دانش آموزان را در راستاي كسب دانش هدایت میکنند. فراگیران فعال، می توانند با سرعت بیشتري به سمت مطالب جدید و پیچیده تر پیشرفت كنند در حالیکه فراگیرانِ كندتر تا زمانیکه آمادگی كامل پیدا كنند ادامه می دهند .

به طور خلاصه، هر كس داراي فرصتی عادلانه جهت آموزش، متناسب با توانایی و سرعت خویش می باشد.

دانش آموزان پس از اتمام دوره تحصیلی در مدارس هوشمند واجد توانمندیهاي زیر می شوند:

خلاق و نوآور در فرایند تفکر 

ماهر در ارتباط با تکنولوژیهاي نوین 

قادر به دستیابی و مدیریت اطلاعات 

ب: دانشگاه مجازي

یادگیري الکترونیکی وارد روند كلی آموزش عالی شده است و به تدریج به عنوان امتیازي اساسی شناخته می شود. هم چنین توجه فزاینده اي به ضرورت تشخیص كمبودهاي ذاتی آموزش عالی كه ناشی از اتکاي بیش از حد به سخنرانی و جذب اطلاعات در نظام فعلی است، معطوف گشته است .

آموزش سنتی دانشگاهی با تالارهاي بزرگ سخنرانی و آزمونهاي استاندارد عینی خود، شخصیتی صنعتی پیدا كرده است. سخنرانی اساساً براي بهره مند شدن از اطلاعات است؛ نه براي تشویق به تفکر انتقادي یا حتی فهم ایده ها. مساله اصلی در آموزش دانشگاهی دسترسی به اطلاعات نیست. در حال حاضر دسترسی دانشجویان به اطلاعات بیشتر از حدي است كه قادر به مدیریت آن باشند. آنچه مورد نیاز دانشجویان است و یادگیري الکترونیکی آن را ارائه می كند، شیوه هاي بهتر براي پردازش، دریافت معنی و خلق مجدد اطلاعات است.

شیوه هاي انفعالی كنونی آموزش عالی براي انتقال اطلاعات، با توانایی هاي تعامل و سازاگرایانه یادگیري الکترونیکی در تضاد هستند.

تکرار یا شبیه سازي شیوه هاي چهره به چهره آموزش در كلاس درس دانشگاه، غیر قابل توجیه به نظر می رسند.

شبیه سازي فعالیتهاي سنتی نه تنها موجب از بین رفتن فرصت بهبود تجربیات یادگیري می شود، بلکه فقط در مقابل بهره گیري از ویژگی هاي عصر جدید یادگیري مقاومت می كند .آنچه مورد نیاز دانشجویان است و یادگیري الکترونیکی آن را ارائه می كند، شیوه هاي بهتر براي پردازش، دریافت معنی و خلق مجدد اطلاعات است در مطالعه اي درباره كاركرد شناختی و پرسشگري، برتري آشکار كلمات مکتوب در یادگیري در سطح بالاتر، اثبات شده است. به نظر می رسد چون دانشجویان زمان بیشتري براي تفکر، صراحت بیشتر و نظم

بخشیدن به محتویات و مطالب دارند، اساتید می توانند پرسش هاي شناختی مکتوبی در سطح بالاتر مطرح نمایند.

از طرف دیگر، اجتماع غیر همزمان در محیط هاي آموزش الکترونیکی دانشگاهی، ذاتاً شرایط تفکر )برسازي( و گفتگو )مشاركت( را فراهم می كنند. چالش پیش روي استاد این است كه بداند چه زمانی باید روي هر كدام از این دو تاكید نماید. در ابتداي تجربه یادگیري به منظور تثبیت حضور شناختی به ساختار و پشتیبانی قابل توجهی نیاز داریم. به گونه اي كه دانشجویان تصور روشنی از مسولیت هاي خود در ساختن معنی داشته به درک چگونگی و چیستی فعالیتها و وظایف یادگیري نائل شوند. آنچه بسیار ارزشمند است این است كه دانشجویان دریابند كه علیرغم این كه در ابتدا، محتوا، موضوعات و مساله ها و نیز تا حد زیادي راهنمایی، براي آنها فراهم است، اما در ادامه راه ضمن طی دوره درسی، از آنها انتظار می رود كه به استقلال شناختی و مسولیت بیشتر دست یابند.

به طور خلاصه ضرورت بهره گیري از امکانات آموزش الکترونیکی براي برپایی دانشگاههاي مجازي را به دو دسته می توان تقسیم كرد :

اول به عنوان راهکاري براي فائق آمدن بر برخی محدودیتهایی كه در تامین نیروي متخصص و فضاي آموزشی وجود دارد؛

دوم مزایایی كه در خصوص ماهیت یادگیري الکترونیکی قابل برشمردن هستند .

گرچه ممکن است انگیزش دانشجویان در ابتدا بالا باشد، اما مداومت انگیزش در طول دوره مطالعات تا حد بسیار بالایی تابع انسجام و مشاركت است باید به زمینه سازي براي درگیر كردن افراد بی میل به مشاركت و نیز محدود كردن افراد بیش از حد مشتاق توجه داشت. با اینکه لازم نیست میزان مشاركت تمامی دانشجویان یکسان باشد، باید آنها را آگاه كرد كه باید بر مبناي قواعد معینی در ارتباط باشند. باید میان تفاوتهاي افراد سازگاري ایجاد كرد و به همین دلیل است كه تصمیمات مربوط به امتیاز دهی بر اساس مشاركت، باید با احتیاط اتخاذ شوند.

براي فراهم كردن امکان دسترسی آزاد به محتواي بسیاري از دوره هاي درسی خود می تواند موجب این شود كه متولیان آموزش عالی با جدیت تمام دنبال این پرسش باشند كه به كدام قسمت باید بها بدهند؟ مساله مهم آن است كه ارزش افزوده واقعی، محتواي دوره درسی نیست، بلکه كیفیت تجربه یادگیري است. به بیان دیگر، هدف نوآوري و ایجاد فضاهاي مجازي آموزشی، باید بهبود كیفیت محیط یادگیري و اهداف یادگیري باشد. رقابتها در زمینه كیفیت صورت می گیرد. متاسفانه فرصت و تلاش زیاد مصروف استمرار حفظ

وضعیت موجود شده است و زمان اندكی براي ایجاد راهبردهاي بهبود كیفیت تجربه یادگیري صرف گردیده است.

ج: موسسات آزاد الکترونیکی

اطلاعات عنصري است كه همواره با بشر همراه بوده است، ولی به دلیل محدود بودن نیازهاي بشر چندان مورد توجه قرارنداشت. با برقراري ارتباط میان جوامع و پدید آمدن نیازهاي مختلف و ابداعات گوناگون،اطلاعات نیز اهمیت پیدا كرد و بشر وارد دوره اي شد كه آنرا عصراطلاعات نامید.

علت اطلاق اصطلاح "عصر اطلاعات" به دوره حاضر به دلیل گستردگی میزان اطلاعات و سرعت تبادل آنها ازطریق محملهاي اطلاعاتی مختلف میباشد. دراین دوره، بشر بیش ازپیش خود را نیازمند به داشتن اطلاعات و برقراري ارتباط با جوامع دیگربراي كسب اطلاعات میداند. این حجم گسترده اطلاعات و چگونگی تبادل آن، جامعه امروزرا درآستانه ورود به فرهنگی قرارداده است كه درآن یادگیري مادام العمر از محورهاي اصلی توسعه پایدار می باشد. به طور كلی هرفرد درهر لحظه از زمان داراي ساختی ذهنی خاصی است كه دانش او را تشکیل می دهد. این دانش به تدریج و درطول زمان ازطریق تعامل با محیط اطراف به دست آمده است و چون افراد پیوسته ازمحیط پیرامون خود، آگاهانه یا ناآگاهانه، اطلاعات كسب میکنند این دانش درحال افزایش و گسترش می باشد. هرچه كه براي فرد چیز تازه اي داشته باشد دانش خواهد بود.

چنین دانشی را به دودسته می توان تقسیم كرد:

دانشی كه خودش را می شناسیم.

دانشی كه میدانیم دركجا میتوانیم اطلاعاتی راجع به آن پیدا كنیم. 

دردنیاي امروز، مورد دوم اهمیت فراوانی پیدا كرده است)بیاموزیم كه چگونه بیاموزیم بیانگراین مطلب است(.كسب دانش می تواند به طرق مختلفی صورت بگیرد. اما به طوركلی ازدوطریق می توان به كسب دانش پرداخت؛ به صورت رسمی و محدود دریک مکان و زمان خاص و برنامه اي منظم یا اینکه غیررسمی، بدون اینکه نیاز باشد درمکان و زمان خاصی افراد گرد هم جمع شوند و دانش مورد نیازخود را به دست آورند. این نوع كسب دانش، همان یادگیري مادام العمر می باشد. چنین آموزشهایی می تواند به شهروندان اجازه تحصیل مهارتهاي صحیح فردي مدیریت انگیزه ها و توانایی جستجو و یکپارچه سازي اطلاعات براي حل مسائل را بدهد.

در حال حاضر موسسات آموزشی و آموزشگاههاي كشور، فاقد راهبرد خاصی براي توسعه رویکرد آموزش الکترونیکی در بخش خدمات رسانی آموزشی خود می باشند. بر این اساس تمامی موسسات آموزشی ، اعم از موسساتی كه به برگزاري دوره هاي آموزشی كمک درسی براي محصلین می پردازند و چه آموزشگاههایی كه براي شهروندان علاقمند به یادگیري بیشتر، اقدام به برگزاري كلاسهاي آموزشی مختلف می كنند، می توانند با استفاده صحیح از این ابزار طیف مخاطبین خود را گسترش داده و بسیاري از محدودیت هاي فیزیکی و غیر فیزیکی خود مانند كمبود استاد خبره را از پیش رو برداشته و خدمات پشتیبانی آموزشی خود را به طور مستمر در اختیار تمامی مخاطبین دور و نزدیک قرار دهند.

د: نظام آموزشی الکترونیکی سازمانی

امروزه دانش، منبع ضروري و پایدار براي مزیتِ رقابتی محسوب می شود. در عصر تحولات دائمی و عدم قطعیتهاي محیطی، سازمانهایی موفقتر هستند كه به طور مستمر دانش تولید می كنند و آنرا ضمن بکارگیري در محصولات و خدمات، در سرتاسر سازمان اشاعه می دهند .در همین راستا، تعالی سازمانی را میتوان رشد و ارتقاي سطح چنین سازمانهایی، در تمامی ابعاد مختلف آنها دانست، به گونهاي كه با كسب رضایتمندي كلیه ذینفعان و ایجاد تعادل بین آنها، احتمال موفقیت سازمان را در بلند مدت افزایش میدهند.

دانشِ موجود و تسرّي آن به كل سازمان آماده كرد و از سویی دیگر، تمهیداتی براي نوآوري، خلاقیت و خلق دانشِ جدید، توسط كاركنان سازمان، فراهم نمود.

تغییرات سازمانی عموماً پاسخ به افزایش پیچیدگی ها و تلاطمات محیطی می باشند. این مساله، سازمانها را نیازمند پردازش بیشتر اطلاعات و تصمیم گیري سریعتر خواهد كرد كه پیامد مستقیم آن، تقویت انگیزه مدیران براي بازیابی، ذخیره سازي و توزیع اطلاعات در سازمانها با استفاده هر چه موثرتر از فناوري اطلاعات، در  راستاي تولید دانش، خواهد بود، دانشی كه از یک طرف باید قابلیت ایجاد زمینه تفاسیرِ متنوعِ درون سازمانی را، در راستاي پیش بینی شرایط محتمل محیطی داشته باشد و از طرف دیگر، بتواند با همگرا كردن آنها، راهبرد موثر را براي مواجهه سازمان با محیط پیرامونی، ایجاد نماید. استقرار نظام آموزش الکترونیکی در سازمانها در واقع رویکرد استراتژیک براي تلفیق رواج روحیه یادگیري مستمر و تلفیق كار و آموزش میباشد.

مزایاي آموزش مستمر سازمانی:

تسهیل در راه نیل به اهداف سازمانی 

بهبود كیفی و كمّی خدمات ارائه شده توسط سازمان 

ایجاد هماهنگی در نحوه انجام كارها در سازمان 

تقویت روحیه پرسنل و ایجاد ثبات در سازمان 

كاهش نظارتهاي مستقیم و غیر مستقیم 

جلوگیري از تداخل وظایف و مسولیتها در سازمان 

شکوفا شدن استعدادهاي نهفته كاركنان 

ایجاد حس انعطاف پذیري لازم در كاركنان 

ایجاد زمینه رشد و موفقیت در امور شغلی 

ایجاد زمینه موفقیت در امور اجتماعی و فردي 

شرط اصلی این است كه باید براي شركت كاركنان در دوره هاي آموزشی و یادگیري، ایجاد انگیزه نمود .براي تعیین نیازهاي آموزشی كاركنان، بایستی اهداف سازمانی، نیازهاي اجتماعی و از همه مهمتر، نیازهاي رشد و تعالی كاركنان را مد نظر داشت تا برنامه هاي آموزشی كاركنان بدون هدف طراحی و اجرا نشود. نیاز آموزشی عبارتست از تغییرات مطلوبی كه در فرد یا افراد یک سازمان از نظر دانش، مهارت و یا رفتار باید به وجود آید تا فرد یا افراد مزبور بتوانند وظایف و مسولیتهاي مربوط به شغل خود را در حد مطلوب، قابل قبول و منطبق با استانداردهاي كاري انجام دهد و در صورت امکان زمینه هاي رشد و تعالی كاركنان را در ابعاد مختلف به وجود آورد.

به طوركلی ازدو طریق میتوان به كسب دانش پرداخت، به صورت رسمی و محدود دریک مکان و زمان خاص و برنامه اي منظم یا اینکه غیررسمی، بدون اینکه نیاز باشد درمکان و زمان خاصی افراد گرد هم جمع شوند و دانش مورد نیازخودرا به دست آورند. این نوع كسب دانش،یادگیري مادام العمر هم نامیده شده است.

 

رضا بیگی
آموزش مجازی و برقراری کلاس های آنلاین جایگزین بسیار خوبی برای کلاس های سنتی است .
لیلی خوشنود
از تیم پشتیبانی تهران ال ام اس نهایت تشکر را دارم که در هر ساعت از شبانه روز جوابگوی سوالاتمان هستید.
عباس عابدینی
در شرایط فعلی کشور نقش آموزش مجازی و کلاس آنلاین بسیار پررنگ هست . ممنون از مطالب خوبتون .
احمد فرساهانی
اگه بخواهیم در مورد کاربردهای عملیاتی آموزش مجازی و کلاس های آنلاین صحبت کنیم باید گفت در این حوزه از سالیان قبل کارهای زیادی در این حوزه انجام گرفته و در یک جمله کوتاه می توان گفت برای اکثر دروس محتوای آموزشی و محتوای آموزش مجازی و کلاس آنلاین تهیه گردیده است و براحتی می توان تمامی دروس مختلف را آموزش داد.

1000 کاراکتر باقیمانده است


تماس با ما

شعبه مرکزی: تهران _ مجیدیه شمالی _ خیابان شهید مولوی _ خیابان ملکنده _ پلاک ۲۱

شعبه شمال شرق: تهران _ خیابان پاسداران _ خیابان دولت _ خیابان اخلاقی _ خیابان مطلبی نژاد _ کوچه خیام _ پلاک ۱ _ واحد یک

  • dummy۰۲۱-۷۸۱۴۶ (سی خط همزمان)

  • dummy۰۲۱-۲۲۵۱۱۷۶۹-۲۲۳۰۶۶۵۶ (امور مالی)

  • dummy۰۹۱۲۲۳۹۸۸۹۶،۰۹۱۲۳۱۰۸۰۵۰

  • dummy info@tehranlms.ir


سلام، به تهران ال ام اس خوش آمدید، چطور می توانیم به شما کمک کنیم؟

Close and go back to page

امروز: 87 - همه بازدیدها: 236583


All Rights Reserved for FARSA Company، © 2020
Powered by Tehran LMS Group